Mediakunst.tech

Mediakunst.tech heeft tot doel het artistiek vermogen en creatieve vaardigheden te ontwikkelen. Dat doen we door kunst & cultuur en technologie te combineren met activiteiten in een leerecosysteem waarbij het kind centraal staat.

Mediakunst

Bij mediakunst komen kunst en digitale werkvormen samen. Zo kun je schilderij laten maken met een robot, maar kun je ook aan de slag met een regenboog buiten. Mediakunst kan vanalles zijn, net zoals kunst alles kan zijn.

Tinkeren

Tinkeren is een innovatieve methode, werkvorm en manier van denken en werken. Tinkering activiteiten zijn hands-on: deelnemers worden uitgenodigd om te spelen en maken met gereedschappen en inspirerende materialen. De activiteiten, materialen en manier van begeleiden leiden samen tot een intensieve en boeiende leerervaring. Creativiteit, probleemoplossend vermogen en eigen inbreng van de deelnemer staat centraal. Tinkeren moedigt de deelnemer aan om een eigen idee na te streven dat overeenstemt met eigen motivatie en interesse.

Onderzoekend leren

Onderzoekend leren daagt kinderen uit om op verkenning te gaan en uit te zoeken hoe de wereld in elkaar zit. Door vragen te stellen, te experimenteren en te reflecteren op wat je gedaan hebt, krijg je antwoord op de vragen. De didactiek van onderzoekend leren is gebaseerd op de methode van natuurwetenschappelijk onderzoek. In 5-7 stappen doorlopen kinderen een onderzoekscyclus.

Ontwerpend leren

Ontwerpend leren gaat over het bedenken van oplossingen of het ontwerpen van producten. In een proces van 4 stappen (ontwerp – maak – test – verbeter) bedenken ze een ontwerp, maken deze en test en verbeteren het.

Activiteiten

Overal kun je aan de slag met mediakunst. Op school, na school, in een museum of thuis. Maar het belangrijkste is dat het helemaal niet ingewikkeld is om te starten. Maak bijvoorbeeld je eigen lichtschilderij, bezorg een bericht bij de buren of maak je eigen regenboog. Met de activiteiten hieronder kun je direct aan de slag!

Spelen met code

De leerlingen leren een micro:bit te programmeren. De micro:bit wordt verwerkt in een kunstwerk waarmee een emotie wordt overgebracht.

Verstuur een boodschap

De leerlingen doen verschillende activiteiten over en met non-verbale communicatie.

Verstuur een boodschap

Wil je laten zien dat je heel blij bent? Of misschien heb je wel een nieuwtje dat je wilt delen met je beste vriend. Bedenk wat jouw boodschap is en maak een kunstwerk dat dit verbeeld.

Maak een lichtschildering

Maak met een lampje en een smartphone of tablet een tekening. Je gebruikt geen potloden, stiften of verf maar licht!"

Maak een lichtschildering

Maak met een lampje en een smartphone of tablet een tekening. Je gebruikt geen potloden, stiften of verf maar licht!

Gelukkig Toeval

Het proces van een uitvinder ervaren en er zelf mee aan de slag gaan. De leerlingen gaan het maakproces of de uitvinding vastleggen in een mediakunstwerk die aan een breed publiek tentoongesteld kan worden.

Gelukkig Toeval

Kruip in het brein van een uitvinder en word een uitvinder. Ga op zoek naar een probleem uit een boek.

Kleurrijke plek

Ontdekken wat kleur doet met je eigen beleving en die van anderen. De leerlingen ontwerpen (media)kunstwerken waaruit blijkt wat voor hen een prettige plek is.

Kleurrijke plek

Kleuren zien en ervaren. In deze buitenschoolse activiteit staat de vraag centraal: Wat is kleur eigenlijk? Kinderen ontdekken dit door verschillende proefjes uit te voeren.

De Bellenblaasmachine

Bellenblazen is heel gemakkelijk, maar is het ook nog zo gemakkelijk als je je mond en handen niet mag gebruiken? In twee lessen gaan leerlingen dat ontdekken door een bellenblaasmachine te maken. Daarbij is er maar één belangrijke spelregel: ze mogen niet zelf blazen om de bel te maken

De Zoötroop

In deze activiteit kijken de leerlingen naar de natuur om hen heen en proberen zij die vast te leggen in een kunstwerk. Maar wanneer is iets natuur? Hoe kun je de natuur zelf vastleggen en hoe gebeurt dit nu al in de mediakunst? De leerlingen gaan een eeuwenoude techniek gebruiken om bewegende plaatjes te maken, een soort analoge gifjes.

Leren in een leerecosysteem

Leren doe je het best door kennis te maken met een onderwerp op verschillende manieren. We kunnen kinderen helpen hiermee door leerecosystemen op te zetten, lokale samenwerkingsverbanden van scholen, musea, bibliotheken, buitenschoolse clubs, etcetera rond een bepaald onderwerp. Het is de omgeving van een kind waarbinnen een kind zijn/haar eigen leerpad kan samenstellen en talenten vanuit nieuwsgierigheid kan ontwikkelen. In het netwerk stemmen organisaties hun aanbod af op de vragen, passies en interesses van kinderen en jongeren, en laten ze hun aanbod beter aansluiten op andermans aanbod.Een goed functionerend leerecosysteem biedt alle kinderen gelijke kansen en creëert een omgeving waar kinderen en jongeren altijd welkom zijn voor een eerste kennismaking of verdere verdieping. En niet alleen elk kind, maar ook het netwerk van partners kan zich in een leerecosysteem steeds verder ontwikkelen.

Wil je meer informatie over leerecosystemen, of wil je deel uitmaken van een leerecosysteem. Neem dan contact op met een van de partners van het project. We helpen je graag verder.

Partners

NEMO Science Museum

NEMO Science Museum is coordinator van dit project en is het grootste science museum van Nederland met ruim 670.000 bezoekers in 2019. De educatieafdeling van NEMO is een expertisecentrum op het gebied van informeel leren. NEMO heeft uitgebreide ervaring met het trainen van educatie professionals zoals leraren. NEMO heeft zijn eigen Lerarenclub met 2000 leden en organiseert regelmatig trainingen voor leerkrachten, zowel primair als voortgezet onderwijs. Daarnaast ontwikkelt NEMO educatief materiaal voor zowel in het museum als daarbuiten. NEMO heeft veel expertise op het gebied van gender en W&T- onderwijs, Tinkeren en Onderzoekend & ontwerpend leren.

Oyfo Techniekmuseum

Het Oyfo Techniekmuseum is een interactief museum waar het leuk is om te leren over de onlosmakelijke verbinding en wisselwerking tussen mens, creativiteit en technologie als ook diens invloed op onze samenleving en op onze planeet. Dit doen we door te kijken naar het verleden, het heden en de toekomst en onze nabije omgeving. Daarbij maken we de waarde van onze Twentse roots zichtbaar voor een nationaal publiek door middel van een aansprekend verhaal met een relevante collectie van industrieel erfgoed.

LKCA

LKCA (Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst) zet zich in om de aandacht voor cultuureducatie, cultuurparticipatie en de toegankelijkheid van cultuur te vergroten. Cultuur is van en voor ons allemaal. Vanuit die gedachte wil LKCA bijdragen aan de kwaliteit van ieders bestaan. We zetten ons als landelijke kennispartner in om culturele en creatieve ontwikkeling voor iedereen mogelijk te maken, ongeacht culturele achtergrond, gender, beperking, seksuele oriëntatie, religie, sociaaleconomische status, opleidingsniveau of leeftijd. Dat is wat ons (ver)bindt en drijft. Als we willen dat iedereen zich cultureel en creatief kan ontwikkelen, is het nodig dat cultuur beter in het onderwijs en de voor- en naschoolse opvang geïntegreerd is en ten goede komt aan álle jeugd. Met curriculum.nu lijkt daarvoor en goede basis gelegd. Samen met onze partners willen we het onderwijs en de culturele sector ondersteunen bij de ontwikkeling hiervan. Ook werken we aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK), samen met het ministerie van OCW, FCP en penvoerders van dit programma.

Casper de Jong

Casper de Jong is een kunstenaar in de stroming kunst & technologie en mediakunst. Hij ontwerpt, maakt en creëert werelden en scenario’s waarin hij zijn publiek meeneemt. Deze verhalen over technologie vertelt Casper door middel van technologie. Het doel is dat mensen de wereld om zich heen bevragen en op een speelse manier benaderen. Door constant op zoek te zijn naar nieuwe, ervaarbare manieren van verhaalvertelling kunnen zwaar beladen of gecompliceerde concepten op een behapbare en speelse manier benaderd worden. De gebruikte technieken worden in het werk niet alleen als een ondersteunend medium gezien, maar ook in een hoofdrol. Op ludieke en interactieve wijze zet het werk van Casper kanttekeningen bij vaak onderbelichte onderwerpen zoals algoritmische systemen en robotica. Dit levert nieuwe kritische inzichten op bij bezoekers en binnen bestaande debatten rondom de onderwerpen die het werk aansnijdt.

Partnerscholen: OBS De Bogen (Harderwijk), ExpeditieWijz (Hengelo), LEF Montessori KindCentrum (Utrecht).

Illustraties: Henk Stolker. Foto's: o.a. DigiDaan. Met dank aan Fonds voor Cultuurparticipatie.